แกนต่อสายตัวหนอน 7x7 มม. (connector)

ใช้ต่อสายเครื่องซัคชั่นและอื่นๆ

Share

Share