3M Transpore White สีขาว ขนาด 1 นิ้ว

3M Transpore White 1 นิ้วx 10 หลา เป็นส่วนผสมระหว่าง Transpore คือฉีกง่ายตรง และ Micropore คือนิ่มแบบเยื่อกระดาษ (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 12 ม้วน)

Share

Share


#3M_transpore_White_ราคาถูก