Pre-Order

แผ่นตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ 3M Attest (1262) (โอนก่อนและรอสินค้า 2 สัปดาห์)

คุณสมบัติสินค้า:

(ราคาต่อ 1 กล่อง มี 100 ชุดการทดสอบ)

Share

ลักษณะทั่วไป หลอดตรวจสอบทางชีวภาพ หรือสปอร์เทสต์สำเร็จรูปสำหรับตรวจสอบความถูกต์องของกระบวนการทำให์ปราศจากเชื้อด์วยไอน้ำภายใต์ความดัน
(Steam Sterilization)


ลักษณะเฉพาะ


1.หลอดตรวจสอบทางชีวภาพ (Biological Indicator) สำเร็จรูป

2.ภายในหลอดประกอบด์วย

• แผ์นกระดาษที่มีการเคลือบสปอร์ของเชื้อ Bacillus Stearothermophilus
(ATCC 7953) จ านวนไม์ต่ำกว์า 1.0 x 105 ต์อแผ์น
• อาหารเลี้ยงเชื้อทำจาก Tryptic Soybroth ที่ผสม Indicator ที่มีความว่องไวต่อการ
เปลี่ยนสีในหลอดแก์วที่สามารถบีบให์แตกได้ Bromocresol Purple Indicator ตรวจสอบค์าความเป์นกรด- ด่างที่เปลี่ยนไปที่เกิด
จากการทำปฏิกิริยาของสปอร์ที่มีชีวิตหลังผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ


3.บนหลอดพลาสติกจะมีฉลากระบุวันที่ผลิต พร์อมทั้งแถบตรวจสอบทางเคมี ซึ่งจะเปลี่ยนสีจากแดง เป็นสีน้ำตาล พร้อมทั้งช่องว่างเพื่อเขียนรายละเอียดในการทดสอบที่จำเป็น


4.ใต้ฝาจุกสีน้ำตาลจะมีตัวกรองแบคทีเรียชนิด hydrophobic เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อภายนอก


5.ใช์ในการตรวจสอบความถูกต้องในการทำให์ปราศจากเชื้อด์วยไอน้ำ

6.อ่านผลได้ภายใน 48 ชั่วโมง โดยทำการอุ่นเชื้อในหม้ออุ่นเชื้อของ 3M Incubator 118
ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของสปอร์ ถ์าสปอร์มีการเจริญเติบโต จะสามารถอ้านผลโดยดูจากการเปลี่ยนสีของน้้าเลี้ยงเชื้อ โดยทำการสังเกตเป็นระยะ


     -แถมเคมีแถบเคมีบนฉลาก เปลี่ยนจาก สีน้้าตาลแดง เป้นสีน้้าตาลเข้ม แสดงว่าหลอดดังกล่าว
ได้ผ่านการสัมผัสกับกระบวนการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ
     -หลอด 3M AttestTM ที่ใช้ทดสอบ มีการเปลี่ยนแปลงสีของน้ำเลี้ยงเชื้อหรือไม่ภายหลังการอุ่นเชื้อ

I.เปลี่ยนสีจาก ม่วงเป้นเหลือง อ่านผลได์ว่า การทำให์ปราศจากเชื้อของการอบครั้งนั้น (load) ล้มเหลว มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่

II.ไม่เปลี่ยนสี คือ เป็นสีม้วงคงเดิม ภายหลังการอุ่นเชื้อเป์นระยะเวลา 48 ชั่วโมง แสดงว่าการทำให้ปราศจากเชื้อของการอบครั้งนั้น (load) สมบูรณ์


III.หลอดควบคุมจะต้องมีการเปลี่ยน สีจากม่วงเป็นเหลือง จึงถือว่าการทดสอบนั้นสมบูรณ์


หมายเหตุ : หลอดที่ให้ผลบวก ควรบันทึกผลและทำลายทิ้งทันที โดยนำหลอดเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำหรือทิ้งในขยะติดเชื้อ
ถ้าการอ่านผลให้ผลเป็นบวกห้ามจ่ายห่อของที่อยู์ใน load นั้น ตรวจสอบ สภาวะต่างๆในการทำให้ปราศจากเชื้อ ทำการแก้ไขจนให้ผลการตรวจสอบอีกครั้งเป็นลบ


7.บันทึกผลการทดสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการควบคุมคุณภาพ


8.ใช์ในการควบคุมคุณภาพภายในแต่ละ load ที่มีการทดสอบ


9.ควบคุมการผลิตในแต่ละ lot ตามมาตรฐาน ISO และ GMP

10.ภายในกล์องบรรจุใบ Quality Assurance Certificate ประกอบด์วย
จำนวนสปอร์ , Survival/Kill Time , D-Value ,ATCC NO.

ขนาดบรรจุ
การจัดเก็บ
100 หลอด ต่อ กล์อง
เก็บในห์องอุณหภูมิ15-30 oC

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3เอ็ม ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต์มาตรฐาน ISO9002 และระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ภายใต์การรับรองจากFDA 510K

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้