Condom External Catheter ถุงยางต่อสายปัสสาวะ

ถุงยาง Condom สำหรับสวมคาองคชาติของผู้ป่วยชาย สำหรับต่อท่อไปยังถุงปัสสาวะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25-30-35-40 มม. (50อัน/กล่อง)

condom

25 mm 30 mm 35 mm 40 mm

Share

Share