Insulin Terumo Syringe เข็มฉีดอินซูลินเทอรูโม 29Gx13mm (0.5 ซีซี)

Terumo Insulin 29Gx13mm 0.5mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่อง มี 100อัน) (1 ลัง มี 30 กล่อง)

Share

Share

ใช้ได้ครั้งเดียว - ปราศจากพิษ - ปราศจากสารไพโรเจน

ทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 

ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ