Insulin BD Syringe เข็มฉีดอินซูลิน 31G x 8mm (ยกกล่อง 100อัน)

คุณสมบัติสินค้า:

BD Ultra-fine II Short Needle 31G x 8mm มี 0.5 ซีซี และ 1 ซีซี (ราคาต่อ 1 กล่อง) (100ชิ้น/กล่อง)

ขนาด

31G x 8mm - 0.5 ซีซี 31G x 8mm - 1 ซีซี

Share

Share

ใช้ได้ครั้งเดียว - ปราศจากพิษ - ปราศจากสารไพโรเจน

ทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 

ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ


 

 

#Insulin_BDถูกที่สุด