Ureofix 500 Classic กระบอกตวงปัสสาวะ (Urine Meter)

คุณสมบัติสินค้า:

Ureofix 500 Classic Helping to Optimize Nurse Safety and Functionality เพื่อตวงปริมาณปัสสาวะและควบคุมการกระจายของเชือ้ โรค และช่วยลดการเกิด CAUTI ในโรงพยาบาล

Share

Share