Hollister (อเมริกา)

New

4197

(ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 93 ชิ้น

฿90 ฿90
สมาชิก ฿85 ฿85
-6%

 

4196

(ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 114 ชิ้น

฿90 ฿90
สมาชิก ฿85 ฿85
-6%

 

New

4195

(ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿90 ฿90
สมาชิก ฿85 ฿85
-6%

 

3881

(ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 30 ชิ้น แถม clamp 12 อัน)

ขายแล้ว 18 ชิ้น

฿100 ฿100
สมาชิก ฿95 ฿95
-5%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3880

New Image High Output Drainage Pouch 57mm (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿200 ฿200
สมาชิก ฿195 ฿195
-3%
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

 

3879

New Image High Output Drainage Pouch 44mm (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
สมาชิก ฿195 ฿195
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

3878

Pouch Uro Transparent 57mm (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 14 ชิ้น

฿160 ฿160
สมาชิก ฿155 ฿155
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3877

Skin Barrier Floating Flange แป้นก้นถ้วย เนื้อ hydrocolloid เต็มแผ่น (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 16 ชิ้น

฿160 ฿160
สมาชิก ฿155 ฿155
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3876

Skin Barrier Floating Flange แป้นก้นถ้วย เนื้อ hydrocolloid เต็มแผ่น (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿160 ฿160
สมาชิก ฿155 ฿155
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3875

Skin Barrier Floating Flange แป้นก้นถ้วย เนื้อ hydrocolloid เต็มแผ่น (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 65 ชิ้น

฿160 ฿160
฿10 ฿10 -94%
สินค้าหมด

 

3874

Skin Barrier Floating Flange แป้นก้นถ้วย เนื้อ hydrocolloid บางส่วนและเทป (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3873

Skin Barrier Floating Flange แป้นก้นถ้วย เนื้อ hydrocolloid บางส่วนและเทป (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3872

Skin Barrier Floating Flange แป้นก้นถ้วย เนื้อ hydrocolloid บางส่วนและเทป (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 162 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3871

Skin Barrier Floating Flange เนื้อ hydrocolloid บางส่วนและเทป (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 53 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3870

Skin Barrier Floating Flange เนื้อ hydrocolloid บางส่วนและเทป (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 375 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3869

Skin Barrier Floating Flange เนื้อ hydrocolloid บางส่วนและเทป (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

3792

(ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 159 ชิ้น

฿160 ฿160
สมาชิก ฿155 ฿155
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

3791

(ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿160 ฿160
สมาชิก ฿155 ฿155
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

3790

มีตัวกรองกลิ่น ปลายถุงปิดด้วยตีนตุ๊กแก (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

3789

มีตัวกรองกลิ่น ปลายถุงปิดด้วยตีนตุ๊กแก (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3788

มีตัวกรองกลิ่น ปลายถุงปิดด้วยตีนตุ๊กแก (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

3787

มีตัวกรองกลิ่น ปลายถุงปิดด้วยตีนตุ๊กแก (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 98 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

 

3786

มีตัวกรองกลิ่น ปลายถุงปิดด้วยตีนตุ๊กแก (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 221 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3785

มีตัวกรองกลิ่น ปลายถุงปิดด้วยตีนตุ๊กแก (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 17 ชิ้น

฿150 ฿150
สมาชิก ฿145 ฿145
-3%
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

 

3761

รูเปิดตัดได้ 13-65 mm. (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
สมาชิก ฿185 ฿185
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

3760

(ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 41 ชิ้น

฿90 ฿90
สมาชิก ฿85 ฿85
-6%
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

3759

(ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 61 ชิ้น

฿90 ฿90
สมาชิก ฿85 ฿85
-6%
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

3758

(ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 10 ชิ้น)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿90 ฿90
สมาชิก ฿85 ฿85
-6%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3757

Skin Barrier Floating Flange เนื้อ hydrocolloid เต็มแผ่น ตัดได้จากรูตรงกลาง - 57 mm. (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 46 ชิ้น

฿160 ฿160
สมาชิก ฿155 ฿155
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

3756

Skin Barrier Floating Flange เนื้อ hydrocolloid เต็มแผ่น ตัดได้จากรูตรงกลาง - 44 mm. (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1 กล่องมี 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 128 ชิ้น

฿160 ฿160
สมาชิก ฿155 ฿155
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

 

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้